2-я Царств 23:29
Гива Вениаминова - к северу от Иерусалима.